Styreevaluering og styret som ressurs

Styret kan være en avgjørende viktig ressurs for selskapet, forutsatt blant annet at det arbeider effektivt, har god balanse mellom kontrolloppgaven og strategioppgaven, og samhandler godt med daglig leder/ledergruppen. Et godt sammensatt og velfungerende styre styrker selskapets ressursgrunnlag gjennom tilgang til relevant kompetanse og nettverk.

Systematisk styreevaluering er lovfestet i Aksjeloven, men er ofte en oppgave som blir glemt eller blir for overfladisk. En systematisk og god evaluering bidrar til strategisk fokus, bedre samhandling i styret og med daglig leder/ledergruppen, samt dynamikk og økt motivasjon i styrerommet. Styreevalueringen gir også eier avgjørende innsikt for å se hvilke kompetanseområder og egenskaper som må styrkes ved valg av nytt styre i generalforsamlingen. 

MindMap har lang erfaring og velprøvd metodikk for evaluering av styrets arbeid og bidrag til selskapet. Metoden består av forarbeid gjennom en enkel digital spørreundersøkelse som sendes alle styrets medlemmer en drøy uke før styret og daglig leder møtes til et to timers fasilitert arbeidsmøte, gjerne i forbindelse med et utvidet styremøte. Her presenteres og diskuteres resultatene fra spørreundersøkelsen med mål om å få en omforent forståelse for selskapets nåsituasjon og retning framover, styrke styret som team, finne og prioritere områder for utvikling, samt beslutte konkrete aksjonspunkter for oppfølging.

MindMap kan i tillegg tilby tjenester knyttet til prosessledelse og strategiutvikling, rådgiving til eier/valgkomite, samt finne gode styrekandidater.

 

Ta kontakt med MindMap ved Per Anders Folladal på telefon 970 74 301 for en samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

0