Å skape motivasjon på arbeidsplassen

Å skape motivasjon på arbeidsplassen

Motivasjon er et viktig moment i dagens arbeidsliv, da det blant annet bidrar til effektivisering og innovasjon. I tillegg til dette er motivasjon viktig for å hindre at ansatte utvikler et ønske om å slutte i jobben. I dagens marked er det flere ledige jobber enn det er jobbsøkere, noe som gjør det lettere for ansatte å bytte jobb. Dette er noe arbeidsgivere burde være «obs» på, og det blir derfor ekstra viktig å opprettholde ansattes motivasjon på arbeidsplassen. 

Det kan være vanskelig for deg som arbeidsgiver å vite hvordan man skal motivere sine ansatte, da det ofte er individuelt hva man motiveres av. Likevel finnes det noen fellesnevnere du som arbeidsgiver kan legge til rette for slik at ansatte kan motiveres på arbeidsplassen. Under har vi samlet noen råd som kan hjelpe med akkurat dette!


Sørg for at dine ansatte har meningsfylte arbeidsoppgaver 

For at dine ansatte skal motiveres er det viktig at de ser meningen bak sine arbeidsoppgaver. Det er derfor en fordel at deres arbeidsoppgaver er knyttet til bedriftens mål og resultater. Arbeidsgiver burde derfor sørge for at ansatte både har og ser meningen bak sine arbeidsoppgaver. Meningsløse oppgaver kan virke demotiverende!


Målsetting og synlig resultat 

Bedriften har gjerne mål og delmål som det kontinuerlig jobbes mot, og disse målene er det viktig at ansatte vet om. Du som arbeidsgiver burde til fordel inkludere ansatte i både målsettingsprosessen og ved oppfølging av målene. For at dette skal motivere må målene være tydelige, målbare og oppnåelig. Å jobbe mot et felles og realistisk mål skaper felles motivasjon! 


Autonomi i arbeidshverdagen 

Det å være en autonom ansatt vil si at den ansatte er selvstyrt innenfor jobbrollens rammer. I praksis betyr dette at den ansatte har handlingsrom til å ta egne vurderinger og beslutninger i sin arbeidshverdag. For å praktisere dette må arbeidsgiver tildele ansvar og gjøre ansatte selvstendig. Du må stole på dine ansatte!

 

Opplevelse av mestring og mulighet for utvikling 

På arbeidsplassen er det viktig at ansatte føler at de får anvendt sin kompetanse og mestrer sine arbeidsoppgaver. Du som arbeidsgiver må derfor legge til rette for at ansatte skal kunne mestre sine oppgaver. Dette innebærer blant annet grundig opplæring og god informasjonsflyt. Å ikke mestre sine oppgaver kan virke demotiverende. Samtidig er det viktig å utfordre ansattes roller og oppgaver for å unngå monotont arbeid, da dette bidrar til kontinuerlig utvikling. 


Skap sosial tilhørighet på arbeidsplassen 

Det at ansatte har en tilknytning til hverandre og opplever at de blir respektert og sett skaper sosial tilhørighet. Arbeidsgiver må bidra til å skape denne tilhørigheten! Dette kan gjøres gjennom ulike aktiviteter og tilbud, som for eksempel julebord, lønningspils etc. eller lavterskel tilbud som felles lunsj. Arbeidsgiver har et ansvar for at ansatte føler seg inkludert og blir behandlet med respekt!


Gi anerkjennelse og tilbakemeldinger 

Det er viktig at du som arbeidsgiver anerkjenner dine ansatte, dette innebærer å akseptere og respektere hver enkelt. Å vise at man ser og bryr seg om sine ansatte vil gi en følelse av at de er viktige. Det er også viktig å gi tilbakemeldinger, spesielt ros når dette er relevant. Det å vite at man er viktig på arbeidsplassen er en stor motivasjonsfaktor!

0